Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van:

 • Andrevo Naaimachines/PMT-Parts/ www.andrevowebshop.nl.
 • Hendrik Figeeweg 4, 2031 BJ, Haarlem.
 • Kvk nr. 33056899
 • BTW. Nr. NL807506096B01

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • -       Andrevo/ PMT-Parts: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • -       Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • -       Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 - Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Andrevo/ PMT-Parts en een koper waarop Andrevo/ PMT-parts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Andrevo/ PMT-Parts, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Andrevo/ PMT-Parts. 
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Andrevo/ PMT-Parts en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1.  Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Andrevo/ PMT-Partshet recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Andrevo/ PMT-Parts gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van Andrevo/ PMT-Parts e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW doch exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit transport- en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van de gebruiker dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen e.d., is Andrevo/ PMT-Parts gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Andrevo/ PMT-Parts en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting.
 2. Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of
  scanfouten.
 3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is,
  behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan
  de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde
  goederen retour te zenden.
   

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Andrevo/ PMT-Parts zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Andrevo/ PMT-Parts het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Andrevo/ PMT-Parts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Andrevo/ PMT-Parts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Andrevo/ PMT-Parts zijn verstrekt, heeft Andrevo/ PMT-Parts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 
 4. Andrevo/ PMT-Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Andrevo/ PMT-Parts is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Andrevo/ PMT-Parts kenbaar behoorde te zijn. 
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Andrevo/ PMT-Parts de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 6. Indien door Andrevo/ PMT-Parts of door Andrevo/ PMT-Parts ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  
 7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 6 - Levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
 2. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door de in ontvangst name van de goederen
 3. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder door de overdracht van de goederen aan die vervoerder.
 4. Bij verzending door een vervoermiddel van Andrevo/ PMT-Parts: door de aflevering ten huize of aan het magazijn van koper, of op de door de koper aangegeven plaats van aflevering.
 5. De koper draagt het volledige risico voor alle directe en Indirecte scha­de, welke aan of door deze goederen voor de koper of voor derden mochten ontstaan, vanaf het moment dat Andrevo/ PMT-Parts de zaak ten vervoer gegeven heeft. 
 6. Verzend- en administratie kosten bedragen  € 7.25,- excl. btw ongeacht het gewicht binnen Nederland. De pakketten worden verzonden door de GLS. Vanaf € 125,- ex. btw betaald u geen verzend- en administratie kosten.
  Voor pakketten die worden verzonden naar het buitenland wordt gebruik gemaakt van het pakketten tarief van de GLS. Deze kosten kunt u vinden bij het bekijken van uw artikel in uw winkelwagen.
 1. Artikel 7 - Onderzoek, reclames
 2.  Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.  
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Andrevo/ PMT-Parts te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld. 
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Andrevo/ PMT-Parts op de wijze zoals door Andrevo/ PMT-Parts aangegeven.

 Artikel 8- Vergoedingen, prijs en kosten

 1.  Indien Andrevo/ PMT-Parts met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Andrevo/ PMT-Parts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.  
 2. Andrevo/ PMT-Parts mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half fabricaten verpakkingsmateriaal.  
 3. De door Andrevo/ PMT-Parts gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Andrevo/ PMT-Parts zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Andrevo/ PMT-Partsde koper hierover tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Andrevo/ PMT-Parts daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Andrevo/ PMT-Parts geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 Artikel  10 - Betaling

 1. Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  1.1 Vooruitbetaling op ABN AMRO rekeningnr. 47.37.92.044  t.n.v. PMT-Parts te Amsterdam.
  1.2 Contante betaling
 2. 1.3 IDEAL betaling
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Andrevo/ PMT-Parts aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
 4. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Andrevo/ PMT-Parts op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Andrevo/ PMT-Parts heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Andrevo/ PMT-Parts kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Andrevo/ PMT-Parts kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Andrevo/ PMT-Parts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 4. Door Andrevo/ PMT-Parts geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 5. Voor het geval dat Andrevo/ PMT-Parts zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Andrevo/ PMT-Parts of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 Artikel 12 - Garantie

 1. Andrevo/ PMT-Parts garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Andrevo/ PMT-Parts. 
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.  
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Andrevo/ PMT-Parts de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Andrevo/ PMT-Parts, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Andrevo/ PMT-Parts te verschaffen. LET OP: Naalden worden niet geruild. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Andrevo/ PMT-Parts, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 
 5. Indien de door Andrevo/ PMT-Parts verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 

 Artikel 13 - Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00. 
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de koper. 
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.  
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

 1. Andrevo/ PMT-Parts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

- na het sluiten van de overeenkomst Andrevo/ PMT-Parts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

 1. - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 
 2. Voorts is Andrevo/ PMT-Parts bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Andrevo/ PMT-Parts op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Andrevo/ PMT-Parts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Andrevo/ PMT-Parts behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 15- Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1.  Indien Andrevo/ PMT-Parts aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Andrevo/ PMT-Parts het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Indien door Andrevo/ PMT-Parts geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Andrevo/ PMT-Parts jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.  
 2. Indien Andrevo/ PMT-Parts aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500 euro. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Andrevo/ PMT-Parts in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Andrevo/ PMT-Parts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Andrevo/ PMT-Parts toegerekend kan worden;  

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

 1. Andrevo/ PMT-Parts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Andrevo/ PMT-Parts of zijn ondergeschikten.

 Artikel 17 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 Artikel 18 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Andrevo/ PMT-Parts invloed kan uitoefenen, doch waardoor Andrevo/ PMT-Parts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Andrevo/ PMT-Parts worden daaronder begrepen. 
 3. Andrevo/ PMT-Parts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Andrevo/ PMT-Parts zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Andrevo/ PMT-Parts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 - Herroepingsrecht

De koper krijgt 14 kalenderdagen bedenktijd om te bepalen of ze een product terug willen sturen. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het bestelde product ontvangt. Als een klant binnen deze termijn besluit dat hij het gekochte niet wil houden, dan heeft hij 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen.

Speciaal garen worden door ons besteld en zijn niet uit voorraad leverbaar. De levertijd is ongeveer 3 werkdagen. De door ons bestelde garens kunnen niet worden retourgezonden!

LET OP: De koper betaalt voor het terugsturen van het product !

  

 • Andrevo
 • PMT-Parts
 • Ideal
© 2011 - 2024 Andrevo | sitemap | rss